Tematski centrirana interakcija – Učiti živo prema Ruth C. Cohn“

Posted by

U Splitu, u franjevačkom samostanu o. fra Ante Antića, i u Sinju od 31. kolovoza do 4. rujna 2022. održan je međunarodni seminar „Interakcije usmjerene na temu prema Ruth C. Cohn“ (TCI). Tema ovogodišnjeg seminara, koji se od 2015. godine održava kao dio programa metodičko-didaktičke edukacije vjeroučitelja i sveučilišnih nastavnika, bila je „Slušanje različitih. Kako TCI pomaže u rješavanju konflikata i osjećaja isključenosti“. Među 35 polaznika iz Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, seminar je pohađalo 12 vjeroučitelja među kojima su bili vjeroučitelji iz Šibenske i Zadarske te Splitske nadbiskupije. Seminar je organizirao Ruth Cohn Institut za TCI Austrija u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Splitu. Voditeljice seminara bile su Reingard Lange, mag. phil., prof. dr.sc. Jadranka Garmaz i Melanie Mutter M.A.

Ciljevi seminara bili su sljedeći:

  • raspoznati i pragmatično pristupiti rješavanju smetnja, konflikata i kriza u radnom okruženju i u procesima učenja unutar grupe
  • u okviru vlastite uloge na radnom mjestu doprinijeti zajednici koja uči i raspravama koje se temelje na međusobnom uvažavanju; prihvatiti interkulturalnost kao društvenu stvarnost
  • primijeniti načela društvenog nauka Katoličke Crkve, a posebice načelo osobnosti, supsidijarnosti i općeg dobra u izgradnji konstruktivne radne i komunikacijske kulture te u prevenciji konflikata.

Sadržaj:

  • modeli koji opisuju grupnu dinamiku i njezin razvoj
  • dinamika, analiza i rješavanje konflikata u grupama; načini eskalacije i deeskalacije konflikata.
  • individualni stil ophođenja u konfliktima, ponašanje u konfliktnim situacijama unutar organizacije
  • stav i metode rješavanja smetnja, konflikata i kriza prema TCI-ju
  • duhovni resursi vjeroučitelja kao polazna točka za rješavanje konflikata.

Svim polaznicima međunarodnog Seminara „Interakcije usmjerene na temu prema Ruth C. Cohn“ (TCI), Katolički bogoslovni fakultet izdao je potvrdu o stručnom usavršavanju temeljem čl. 115. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Jadranka Garmaz

Izvor: https://www.kbf.unist.hr/