Fra Ante Antić: "Ne treba se bojati ničega osim grijeha"

Posted by

Sluga Božji fra Ante Antić isticao se izvanredno kreposnim životom, osobito čistoćom i dobrotom srca, poniznošću, jednostavnošću, ljubavlju prema Kristu i Blaženoj Djevici Mariji, vjernošću Crkvi, svome franjevačkom redu i provinciji. Mnogi se preporučuju njegovu zagovoru kod Boga ili mu zahvaljuju za primljene milosti. To je bio dostatan razlog da se godine 1984. pokrene postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Tim je činom o. Antić dobio naslov sluga Božji.

U nastavku prenosimo nekoliko njegovih misli:

“Živimo u teškim danima. Ne znamo što može biti, osvanuti sutra. Ali, uistinu stalno znamo da smo u rukama Božjim i da nam se bez Njegova svetog htijenja ništa ne može dogoditi.”

“Tvoju vjeru mora oživljavati sveta ljubav, tada će ona biti živa. U vjeri hodaj, trpi, moli se i trudi. U svemu se uvijek drži vjere. Sve će te ostaviti, zaboraviti, ali će vjera uvijek u tebi biti i s tobom se svugdje naći.”

“Nemoj ništa raditi ni poduzimati bez Marije. Njoj se potpuno izruči. Ona neka ti bude Majka, a ti njezino dobro i poslušno dijete.”

“Svuda činite dobro i nosite Krista svakome i svugdje. Vaš život, vaš primjer, vaša čestitost, vaš moral, vaš postupak s ljudima, vaša ispravnost u svakom pogledu, vaš nazor na svijet, na život, na obitelj, na društvo – eto vašeg apostolata.”

“Ništa se ne događa bez volje i pripuštanja Božjega. Svaki si dan dužan nositi križ svoj za svojim božanskim Učiteljem. Ne treba se bojati ničega osim grijeha.”

“U Gospodinu Vas molim ne klonite duhom. Vjerujte u ljubav Božju, ljubav Krista prema Vama. Sebe svaki dan zaboravljajte i gledajte na Raspetu Ljubav. Ne vidite li kako Isus ulijeva u Vašu dušu lijepe misli, lijepe želje, kako želi da ga slijedite.”

”Radi na spoznanju samog sebe! Promatraj se, kako se vladaš kad te hvale, kako kad te kore, kako u uspjehu, a kako u neuspjehu. U svakoj prilici crpi istinu o samom sebi!”

“Ne klonite duhom pred nikakvim mukama. Naš Gospodin Isus posvetio je bol i križ. Svaka teškoća orošena je dragocjenom krvi Sina Božjega. S mukama udružite svetu molitvu i eto Vas sličnih Isusu. To je najveća milost, biti sličan Sinu Božjemu.”

“Ne tražite doznati novosti, niti razgovarati o svjetovnim stvarima. Što smeta da li ste u mraku ili svjetlosti, miru ili ratu, danu ili noći, najglavnije je da ste vazda u Gospodinu.”

“Stvorena si, kršćanska dušo, da Boga ljubiš i da Njemu živiš. Varaš se ako bi postavila svoju svrhu u koje stvorenje ili stvoreno dobro, jer za to nisi u svijetu. Bog je Tvoja svrha, tvoj život i tvoje sve!”

“Bože moj, Tebi samo pripadam. Tebe samo hoću. Ti si moj i sve moje. Dostoj se pokazati mi svoju svetu volju da je uvijek, svagdje savršeno slijedim.”

“Pusti sve: i ljude i sebe, pa idi k Bogu!”

”Dijete moje, Bog te ljubi. On hoće da sebe zaboraviš, da te On preobrazi da stavi sebe na tvoje mjesto i da ne bude više tebe nego Isus!”
“Smije se čitati, slušati… Ali nastojati iza svakog događaja pogledati tko, zapravo, vodi svjetsku politiku.”

Molitva za proglašenje blaženim sluge Božjega fra Ante Antića i za milost po njegovu zagovoru

Bože, Oče naš, izvore svakog dobra!

Sin nas je Tvoj poučio da budemo savršeni i milosrdni

po uzoru na Tvoju dobrotu.

U Duhu Svetom, Ti si slugu svoga oca Antu Antića

uzdigao do savršenog vršenja Tvoje svete volje.

Proslavi, Gospodine, slugu svoga i na ovoj zemlji čašću svetaca,

a meni po njegovu zagovoru udijeli milost

za koju Te sada posebno molim…

(Sada navedi osobnu molbu za koju moliš)

Nadasve mi daruj svoje svjetlo i milost da poput oca Antića

sve činim i trpim iz ljubavi prema Tebi

koji si sa svojim Sinom i Duhom Svetim

izvor svakoga dobra i smirenja svih srdaca. Amen.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu … (tri puta)